KYLAS KASUTAJATINGIMUSED 

Käesolevad kasutajatingimused sätestavad peamised tingimused, mis reguleerivad Elamusteenuse osutaja ja Sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskus vahelist kokkulepet seoses KYLAS platvormi ja Teenuse osutaja lehe kasutamisega elamusteenuse osutamise eesmärgil. 

Elamusteenuse osutamiseks KYLAS platvormi kasutades peab nõustuma järgmiste tingimustega. 

 1. MÕISTED 

  1.1 Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus (edaspidi Arenduskeskus), mille registrikood on 90013972 ja registrijärgne asukoht Jüri 12, Võru 65605, on Eesti Vabariigi seaduste alusel KYLAS platvormi looja. 
  1.2 KYLAS platvorm, sealhulgas KYLAS teenuse osutajate veebileht on kasutajatingimuste mõistes KYLAS teenuse osutajatele ja tellijatele mõeldud vahendid. KYLAS teenuse osutajate veebileht on vahend, mida elamusteenuse osutajad kasutavad tellimuste saamiseks ja vastuvõtmiseks ja haldamiseks. KYLAS platvorm on elamusteenuste tellijate vahend teenuste tellimiseks, nende eest maksmiseks. 
  1.3 KYLAS teenused on teenused, mida Arenduskeskus Teenusepakkujale osutab, kaasa arvatud KYLAS platvormi kättesaadavaks tegemine ja korrashoid, klienditugi, maksete ja suhtluse vahendamine Teenusepakkuja ja kliendi vahel ja muud sarnased tugiteenused, nagu on kirjeldatud Kasutajatingimustes või Müügitingimustes. 
  1.4 Tellija on isik, kes tellib endale elamusteenuse ning kes saab teenuse osutaja poolt pakutava elamusteenuse nendel tingimustel nagu ta on kirjeldatud KYLAS platvormil.  
  1.5 Elamusteenuse osutaja (edaspidi Teenusepakkuja) on isik, kes on sõlminud kokkuleppe KYLAS platvormi kasutamiseks ja müüb enda poolt loodud elamusteenuseid KYLAS platvormi vahendusel. 
  1.6 Kasutajatingimused on käesolevas dokumendis esitatud tingimused. 
  1.7 Kokkulepe on mis tahes kokkulepe Teenusepakkuja ja Arenduskeskuse vahel KYLAS platvormi ja KYLAS teenuse osutaja lehe kasutamise kohta. Kokkulepe koosneb käesolevatest kasutajatingimuste dokumentidest „Privaatsuspoliitika", „Juhised elamusteenuse osutajale“ ja muudest lisatingimustest või dokumentidest, millele siin viidatakse või milles Teenusepakkuja ja Arenduskeskus omavahel tulevikus kokku lepivad. 
  1.8 Litsents on Teenusepakkuja õigus kasutada KYLAS platvormi. 
  1.9 Veebileht on KYLAS veebilehekülg, mille aadress on www.kylas.ee 
  1.10 Tasu on rahasumma, mille Tellija peab Teenusepakkujale elamusteenuse osutamise eest tasuma. 
  1.11 KYLAS teenustasu on tasu, mille elamusteenuse osutaja peab tasuma Arenduskeskusele õiguse eest kasutada KYLAS platvormi. 
  1.12 Platvormisisene makse on makse, mille Tellija tasub KYLAS platvormi kaudu elamusteenuse eest. Platvormisisest makset võib teha kasutades panga- või krediitkaarti, mobiilmakset või mis tahes muud elektroonilist maksemeetodit, mida KYLAS platvorm võimaldab. 
  1.13 KYLAS teenuseosutaja leht on veebileht, mis võimaldab Teenusepakkujal sisestada elamusteenus platvormile, määrata teenuse hind ning saadavus. Teenuseosutaja lehel on koondinfo tellimustest. KYLAS teenuseosutaja lehele saab siseneda aadressil  www.kylas.ee, sisestades Teenusepakkuja kasutajanime ja salasõna. 
  1.14 Elamusteenused on teenusepakkujate poolt loodud ja pakutud teenused, mis on kirjeldatud Teenusepakkuja poolt KYLAS platvormil. 

 1. KOKKULEPPE SÕLMIMINE 
  2.1 KYLAS platvormi kasutamiseks tuleb end registreerida KYLAS veebisaidil, esitades registreerimisavaldusel nõutud teabe. Konto saab registreerida juriidilise isikuna. Kui Teenusepakkuja on KYLAS konto registreerinud, annab Arenduskeskus Teenusepakkuja käsutusse personaalse konto, millele pääseb ligi KYLAS teenuse osutaja lehel ja platvormil Teenusepakkuja valitud kasutajanime ja salasõna abil. Klõpsates registreerimistaotluse lõpus oleval nupul „Nõustu kasutajatingimustega ja esita avaldus” kinnitab ja tagab Teenusepakkuja järgmist: 
  2.1.1 Tal on õigus, kooskõlas kehtiva seadusandlusega, sõlmida Kokkulepe KYLAS platvormi kasutamiseks elamusteenuse osutamise eesmärgil; 
  2.1.2 Ta on hoolikalt tutvunud, täielikult aru saanud ja nõustub täitma käesolevaid kasutajatingimusi ja sealhulgas kõiki nendest tingimustest tulenevalt Teenusepakkujale tekkivaid kohustusi; 
  2.1.3 Kogu teave, mille Teenusepakkuja on Arenduskeskusele esitanud, on täpne, õige ja täielik; 
  2.1.4 Ta ei luba teistel Teenusepakkujaga mitte seotud isikutel oma kontot kasutada ega anna seda üle ühelegi mitteseotud isikule; 
  2.1.5 Ta ei kasuta KYLAS platvormi ja teenuse osutaja lehte lubamatul või seadusvastasel eesmärgil ega kahjusta KYLAS platvormi korrektset toimimist; 
  2.1.6 Tema konto andmed on õiged ja ta uuendab profiilis kajastatud teavet; 
  2.1.7 Ta nõustub KYLAS platvormi privaatsuspoliitikaga.
  2.2 KYLAS platvormile teenuste loomiseks tuleb läbida KYLAS akadeemia, mis aitab Teenusepakkujal luua sihtgrupi jaoks sobiva teenuse. KYLAS akadeemiasse sisenemise informatsioon saadetakse Teenusepakkujale KYLAS kasutajakonto registreerimisel.  
  2.3 Registreerimise käigus makseandmete sisestamisel puhul peab sisestama vastava äriühingu pangaandmed. Arenduskeskus kannab maksete kaudu kogutud Tasu üle teenusepakkuja esitatud pangakontole. Arenduskeskus ei vastuta ebaõigete rahaülekannete eest juhul, kui Teenusepakkuja on esitanud valed pangaandmed. 

 1. KYLAS PLATVORMI KASUTAMINE 
  3.1 KYLAS teenuse osutaja leht võimaldab teenusepakkujal sisestada elamusteenuse, määrata teenuse saadavuse ajad, määrata teenuse hinna, saada tellimusi elamusteenusele ning suhelda teenuse Tellijaga.  
  3.2 KYLAS platvormi ja teenuse osutaja lehe kasutamise käigus ei tohi teenusepakkuja teha järgmiseid toiminguid: 
  3.2.1 muuta KYLAS platvormi ja teenuse osutaja lehte mis tahes viisil või vormis või kasutada KYLAS platvormi teenuse osutaja portaali muudetud versiooni; 
  3.2.2 edastada viiruseid sisaldavaid faile, rikutud faile või mis tahes muud sarnast KYLAS platvormi või programme, mis võivad rikkuda või kahjustada teise isiku arvutit, KYLAS platvormil osutavaid teenuseid, veebilehte, KYLAS teenuse osutaja portaali, KYLAS platvormi või riistvara või telekommunikatsiooniseadmeid; 
  3.2.3 üritada volitamata juurdepääsu KYLAS mis tahes rakendustele või muule KYLAS teenusele.  
  3.3 KYLAS Teenusepakkuja lehe ja platvormi kasutamise eest tasub KYLAS teenuse osutaja Arenduskeskusele teenustasu Üldtingimuste viiendas punktis sätestatud viisil.   
  3.4 KYLAS platvormi ja KYLAS teenuse osutaja lehe kasutamise litsents lõppeb automaatselt ja samaaegselt Kokkuleppe lõppemisega. Kokkuleppe ülesütlemise korral peab viivitamata lõpetama KYLAS platvormi ja KYLAS teenuse osutaja portaali kasutamise ja Arenduskeskusel on õigus blokeerida ja kustutada Teenusepakkuja konto ilma sellest ette teatamata. 
  3.5 KYLAS kaubamärgi ja siltide kasutamine. Arenduskeskus võib Teenusepakkujale anda märgiseid, silte, kleebiseid või muid märke, mis viitavad KYLAS platvormile või osutavad muul viisil, et kasutatakse KYLAS platvormi.  
  3.6 KYLAS autoriõigused ja kaubamärgid, sealhulgas KYLAS lähtekood, andmebaasid, tarkvara, logod ja visuaalsed kujundused jne on Arenduskeskuse intellektuaalne omand ja kaitstud autoriõigusega, kaubamärgiõigusega ja ärisaladusi käsitlevate normidega ning rahvusvaheliste lepingute sätetega. KYLAS platvormi, KYLAS teenuse osutaja portaali või muude KYLAS teenuste kasutamine ei anna teenuse osutajale omandiõigust KYLAS intellektuaalse omandi suhtes. 

 

 1. ELAMUSTEENUSE OSUTAMINE 
  4.1 Kohustused. Käesolevaga teenusepakkuja kinnitab, et osutab Elamusteenuseid kooskõlas Kokkuleppega ning õigusnormidega, mis kehtivad territooriumil, kus teenusepakkuja osutab elamusteenust. 
  4.2 Teenusepakkuja vastutab selle eest, et tema vastavad load ja registreeringud oleksid kehtivad ja uuendatud õigeaegselt. Arenduskeskusel on õigus küsida teenusepakkujalt tegevuslubade, registreeringute, kinnituste, volituste jms dokumentide esitamist. 
  4.3 Teenusepakkujal on õigus otsustada, millal ja mis sagedusega elamusteenust pakkuda, määrates teenuse saadavuse KYLAS teenuse pakkuja lehel.
  4.4 Teenusepakkuja peab tasuma kõik kulud seoses elamusteenuse osutamisega.  
  4.5 Tasu teenuse osutamise eest. Teenusepakkuja määrab teenuse osutamise hinna ning teeb selle nähtavaks KYLAS platvormil. 
  4.6 Kui Teenusepakkuja leiab, et Tasu arvutamises on viga ja ta soovib teenuse osutamise maksumuse arvestuses teha parandusi, tuleb need teha KYLAS teenuse osutaja keskkonna funktsioonis „Minu teenused" . 
  4.7 Tellija teeb makse teenuse osutamise eest KYLAS platvormisisese maksena (nagu on kirjeldatud käesolevate Üldtingimuste 6. peatükis).  
  4.8 Maksekinnitus. Tellimuse broneerimisel edastatakse Tellijale e-posti aadressile KYLAS platvormi kaudu teenuse kokkuvõte. 
  4.9 Juhul, kui teenuse tellija tekitab mingisugust füüsilist või moraalset kahju teenusepakkujale, on teenusepakkujal õigus pöörduda politseisse või KYLAS klienditoe poole ning sellega seoses võib teenuse tellija kaotada loa kasutada edaspidi KYLAS platvormi.  
  4.10 Maksukohustused. Teenusepakkuja kinnitab, et ta on teadlik kõikidest maksukohustustest, mis teenusepakkujale tekivad seoses elamusteenuse osutamisega, sh tulumaksu, sotsiaalmaksu ja muude kohaldatavate maksude maksmine ja kohustus maksude registreerimiseks, arvestamiseks raamatupidamises ja ülekandmiseks. Kui maksuhaldur esitab Arenduskeskusele põhjendatud maksupäringu Teenusepakkujate tegevuse kohta seoses elamusteenuse osutamisega, siis võib Arenduskeskus teha riiklikule maksuhaldurile kättesaadavaks teavet Teenusepakkujate tegevuse kohta ulatuses, mis on sätestatud seaduses. Teenusepakkuja on kohustatud kinni pidama kõikidest maksukohustustest, mis tal võivad tekkida seoses elamusteenuse osutamisega.  

 1. KYLAS TEENUSTASUD 
  KYLAS Teenuse osutaja platvormi kasutamise eest kohustub Teenusepakkuja maksma Arenduskeskusele tasu (s.o KYLAS teenustasu). KYLAS teenustasu arvestatakse elamusteenuse maksumusest ja arvestatakse maha Tasust. KYLAS teenustasu suurus on 15% Kliendi tasutud summast. Arenduskeskus võib KYLAS teenustasu suurust muuta teatades muudatusest 1 kuu ette. 

 1. PLATVORMISISESED MAKSED 
  6.1 KYLAS platvorm võimaldab Tellijatel maksta tellitud elamusteenuse eest otse platvormil (s.o platvormisisene makse). Teenusepakkuja volitab Arenduskeskust tegutsema piiratud õigustega makseagendina, kes kogub Teenusepakkuja nimel Tasusid ja muid tasusid, mida Tellija tasub platvormisisese maksena. Platvormisisese makse korral loetakse Tellija maksekohustus Teenusepakkuja ees täidetuks selle tegemise hetkest. 
  6.2 Teenusepakkuja ei või keelduda Tellija soovist teha platvormisisest makset, ega mõjutada Tellijat platvormisisest makset mitte tegema.  
  6.3 Teenusepakkuja esitab Arenduskeskusele arve osutatud tellimuse eest. Arenduskeskus maksab Teenusepakkujale üldjuhul 14 päeva jooksul arvates Teenusepakkuja arve laekumisest. Arenduskeskus peab tellimuse summalt kinni vahendusprotsendi punktis 5 nimetatud ulatuses.  
  6.4 Arenduskeskus tasaarvestab platvormisisese maksena kogutud Tasud  rahasummadega, mida Teenusepakkuja on kohustatud maksma Arenduskeskusele (nt KYLAS teenustasu).  

 1. KLIENDITUGI 
  Arenduskeskus pakub kliendituge KYLAS platvormi ja teenuse osutaja portaali  kasutamiseks.  

 1. HINNANGUD JA TEGEVUS 
  Selleks, et tagada KYLAS platvormi kaudu kvaliteetse teenuse osutamine ning anda Tellijatele täiendav usaldus, võivad Tellijad anda hindeid ja arvustusi osutatud elamusteenuse kohta. Teenuse osutajale antud keskmine hinne on seotud KYLAS kontoga ja kättesaadav Tellijatele, kes soovivad Elamusteenust tellida. Kui Arenduskeskus leiab, et mõni hinne või kommentaar ei ole antud heauskselt, ei avaldata seda kommentaari Teenusepakkuja lehel. Tellijate hinded ja keskmine hinne avaldatakse Teenusepakkuja KYLAS platvormi Teenuse lehel. 

 1. TURUÜLEVAATED JA KAMPAANIAD 
  9.1. Turuülevaated. Arenduskeskus võib Teenusepakkujale saata KYLAS platvormi, KYLAS teenuse osutajate portaali, SMSide, e-kirja või muude sidevahendite abil turuülevaateid eesmärgiga tõsta teadlikkust selle kohta, millal on nõudlus suurim. Sellised turuülevaated on soovitusliku iseloomuga. Kuna turuülevaated tuginevad varasemale kliendikäitumise statistikale, ei saa Arenduskeskus tagada, et tegelik olukord turul vastab turuülevaates esitatud arvamusele. 
  9.2. Teenuse tarbijatele suunatud turunduskampaaniad. Arenduskeskus korraldab Teenuste turundamiseks Teenusepakkujatele suunatud turunduskampaaniaid, mille kohta jagatakse infot ka Teenusepakkujatele.  

 1. ÕIGUSSUHTED TEENUSEPAKKUJATE, ARENDUSKESKUSE JA TELLIJATE VAHEL 
  10.1 KYLAS platvorm on infoühiskonna teenuse pakkuja ega osuta elamusteenust. KYLAS platvorm üksnes lihtsustab elamusteenuse osutamist Teenusepakkuja ja Tellija vahel. Teenuse osutaja on teadlik sellest, et osutab elamusteenust osutamiselepingu alusel ning osutab iseseisvalt majandus- või kutsetegevuses teenuseid Tarbijatele, kellele teenuse Tellijad tellivad. 
  10.2 Teenusepakkuja ja Arenduskeskuse vahel ei teki töövõtu- ega töösuhet. Arenduskeskus võib pakkuda teenusepakkujale hüvitisi ja allahindlusi, kuid selline hüve ei ole käsitletav töötasuna ega tulemustasuna. Samuti ei teki Arenduskeskuse ja Teenusepakkuja vahel seltsingu õigussuhet. Teenusepakkuja ei või esineda Arenduskeskuse töötajana, agendina ega esindajana, ega sõlmida Arenduskeskuse nimel lepinguid. Kui kohalduvate seaduste või kohtupraktika tõttu peetakse Teenusepakkujat Arenduskeskuse töötajaks või töövõtjaks, siis Teenusepakkuja loobub mis tahes nõuetest Arenduskeskuse vastu, mis võivad seoses sellise õigussuhtega tekkida. 
  10.3 Teenusepakkuja ei või Kokkuleppe täitmist või Kokkuleppest tulenevaid õigusi või kohustust loovutada kolmandatele isikutele. 

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
  11.1 Isikuandmete töötlemine. Arenduskeskus kogub Teenusepakkuja isikuandmeid, nagu nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, et võimaldada KYLAS platvormi toimimine ja osutada infoühiskonna teenust. KYLAS platvormil kuvatakse Teenuse osutaja ees- ja perekonnanime, foto, teenused, mida teenusepakkuja osutab, hinna komponendid ja reitingu. Teenusepakkuja võib paluda oma isikuandmeid näha, uuendada või eemaldada. Kui Teenusepakkuja soovib oma isikuandmed eemaldada, võib KYLAS platvormi kasutamine muutuda võimatuks. Pärast seda, kui Teenusepakkuja kustutab oma konto, kustutab Arenduskeskus tema isikuandmed, ent mitte varem kui kuue kuu möödumisel tema konto kustutamisest (juhuks, kui on vaja lahendada Kokkuleppega seotud küsimus või vaidlus). Teenusepakkuja isikuandmeid võidakse kauem hoida, juhul kui seda näevad ette õigusaktid. 
  11.2 Asukohaandmete edastamine. KYLAS teenuste osutamiseks kogutakse teavet asukohaandmete kohta selleks, et Tellijatele pakkuda infoühiskonna teenust. Kui Teenusepakkuja soovib, et tema asukoht ei oleks KYLAS platvormil nähtav, peab Teenusepakkuja sulgema KYLAS platvormi või märkima KYLAS platvormil, et Teenusepakkuja ei osuta teenuseid. 
  11.3 Tellijate isikuandmete töötlemine. Teenusepakkuja ei tohi Tellijate ja tarbijate isikuandmeid töödelda ilma Arenduskeskuse loata. Teenusepakkuja ei tohi koguda, salvestada, lubada juurdepääsu, kasutada või ristkasutada KYLAS platvormi kaudu kättesaadavaks saanud Tellijate ja tarbijate isikuandmeid, va ulatuses, mis on vajalik elamusteenuste osutamiseks. Arenduskeskus on isikuandmete vastutav töötleja, kes töötleb Teenusepakkuja ja Tellijate ning tarbijate isikuandmeid. Teenusepakkuja on Tellijate ja tarbijate isikuandmete volitatud töötleja ning ta peab järgima isikuandmete töötlemise reegleid ja tingimusi, mis on sätestatud KYLAS platvormi privaatsuspoliitikas. Juhul kui Teenusepakkuja rikub isikuandmete töötlemise nõudeid, võib Arenduskeskus sulgeda Teenusepakkuja konto ning nõuda kahju hüvitamist. 

 1. VASTUTUS 
  12.1 KYLAS platvorm antakse kasutamiseks „nagu on" ja „nagu kättesaadav“ kujul. 
  12.2  Arenduskeskus ei väida ega taga, et juurdepääs KYLAS platvormile ja KYLAS teenuse osutaja portaalile toimib ilma katkestuste või vigadeta. Kuna KYLAS platvormi kasutamine elamusteenuse tellimiseks sõltub Tellijate käitumisest, siis Arenduskeskus ei taga, et KYLAS platvormi kasutamise tulemusena on Teenusepakkujal võimalik saada elamusteenuste tellimusi. 
  12.3 SA Võrumaa Arenduskeskus, nõukogu liikmed ja töötajad ei vastuta kahju eest, mis Teenusepakkujale võib tekkida KYLAS platvormi kasutamise tõttu, sealhulgas: 
  12.3.1 otsene või kaudne varaline kahju; 
  12.3.2 saamata jäänud tulu; 
  12.3.3 äritegevuse kahjum, tellimuste, firmaväärtuse, maine kaotus, mis võib äritegevuse katkestamisest tuleneda; 
  12.3.4 andmete kaotus või ebatäpsus; 
  12.3.5 mis tahes muu kahju. 
  12.4 Arenduskeskus ei vastuta KYLAS platvormi kasutavate Tellijate tegude või tegevusetuse eest ning ei vastuta kahju eest, mis Tellijad tekitavad Teenusepakkujale. 
  12.5 Teenusepakkuja vastutab Kokkuleppe ja mis tahes muude õigusnormide rikkumise eest ning on kohustatud peatama ja heastama asjaomase rikkumise koheselt pärast seda, kui on saanud Arenduskeskuselt või riigi- või muult ametiasutuselt nõude. Teenusepakkuja on kohustatud Arenduskeskusele hüvitama otsese ja/või kaudse kahju, saamata jäänud tulu, trahvi, viivise, mis Arenduskeskusele kohaldati selle tõttu, et Teenusepakkuja rikkus Kokkulepet. Kui Tellija esitab kaebuse Arenduskeskuse vastu seoses Teenusepakkuja osutatud elamusteenusega, peab Teenusepakkuja sellega kaasneva kahju täies ulatuses kompenseerima Arenduskeskusele seitsme päeva jooksul alates vastava nõude kättesaamisest. Juhul kui Arenduskeskusel on õigus Teenusepakkuja vastu esitada nõue, peab Teenusepakkuja kompenseerima Arenduskeskusele kahjude hindamise ja sellega kaasnevad kohtukulud. 

 2. KESTUS JA LÕPETAMINE 
  13.1 Käesolevates Üldtingimustes sätestatud tingimused jõustuvad Teenusepakkuja suhtes, kui ta esitab veebilehel registreerimistaotluse. Muud tingimused ja Kokkulepped jõustuvad Teenusepakkuja suhtes hetkest, kui tingimused on Teenusepakkujale tehtud kättesaadavaks ja Teenusepakkuja alustab või jätkab elamusteenuse osutamist KYLAS platvormi vahendusel. 
  13.2 Teenusepakkuja võib Kokkuleppe igal ajal üles öelda, teatades sellest Arenduskeskusele vähemalt seitse päeva ette, pärast mida Teenusepakkuja õigused KYLAS platvormi kasutamiseks lõppevad. Arenduskeskus võib Kokkuleppe omal äranägemisel igal ajal ja mis tahes põhjusel üles öelda, teatades sellest Teenuse osutajale vähemalt kolm päeva ette. 
  13.3 Arenduskeskusel on õigus ilma ette teatamata üles öelda Kokkulepe ja piirata juurdepääs KYLAS platvormile ja KYLAS teenuse osutaja lehele, kui Teenuse pakkuja rikub Kokkulepet, mis tahes kohalduvat õigusnormi, halvustab Arenduskeskuse mainet või põhjustab kahju KYLAS kaubamärgile, mainele või äritegevusele. Eespool mainitud juhtudel võib Arenduskeskus keelduda Teenusepakkujale uue konto registreerimisest. 
  13.4 Juhul kui Arenduskeskus kahtlustab Teenusepakkujat Kokkuleppe rikkumises või pettuses, võib Arenduskeskus uurimise ajaks piirata Teenusepakkuja juurdepääsu KYLAS platvormile ja KYLAS Teenuse osutaja portaalile. Juurdepääsupiirang tühistatakse, kui Arenduskeskus tuvastab, et Teenusepakkuja ei ole rikkumist või pettust toime pannud. 
  13.5 Arenduskeskuse eesmärgiks on pakkuda kõikidele Tellijatele ja tarbijatele kõige kõrgemat teenuse kvaliteeti, mistõttu Arenduskeskus jälgib teenusepakkujate tegutsemist KYLAS platvormil. Juhul kui Teenusepakkuja ei täida minimaalseid teenuse nõudeid, siis on Arenduskeskusel õigus kohe, ilma sellest ette teatamata Kokkulepe üles öelda ja piirata Teenusepakkuja juurdepääs KYLAS platvormile ja KYLAS Teenuse osutaja lehele. 

 3. MUUDATUSED 
  14.1 Kokkuleppe muudatused jõustuvad pärast seda, kui need on Teenusepakkujale kättesaadavaks tehtud e-kirja teel, KYLAS platvormi, KYLAS veebilehe, KYLAS teenuse osutaja portaali või muude sidevahendite kaudu ja Teenusepakkuja jätkab seejärel elamusteenuste osutamist KYLAS platvormi vahendusel. 
  14.2 Üldtingimuste muutmisel avaldatakse muudetud versiooni veebilehel ja antakse Teenusepakkujale sellest vähemalt 14 päeva ette teada. Kui Teenusepakkuja jätkab KYLAS platvormi ja KYLAS teenuse osutaja portaali kasutamist, loetakse, et Teenusepakkuja on nõustunud muudetud Üldtingimustega. 

 1. TEADETE EDASTAMINE 
  15.1 Teenusepakkuja on kohustatud viivitamata teatama mis tahes muudatustest oma kontaktandmetes. 
  15.2 Teated, mis Kokkuleppe alusel tuleb edasi anda, loetakse edasi antuks, kui see on isiklikult üle antud,  saadetud kulleriga koos kohaletoimetamise kinnitusega,  saadetud tähitud postiga, saadetud e-postiga või tehtud kättesaadavaks KYLAS teenuseosutaja portaali või KYLAS platvormi kaudu. Mis tahes teade, mis on saadetud kooskõlas käesoleva punktiga loetakse kättesaaduks: isiklikult kättetoimetamise korral ajal, mil see osapoolele üle anti; kulleriga kättetoimetamisel kuupäeval, mille kuller on märkinud kuupäevana, mil teadet sisaldav ümbrik osapoolele üle anti;  tähitud postiga saatmisel kümnendal päeval pärast dokumendi üleandmist postkontorile osapoolele kättetoimetamiseks;  KYLAS teenuse osutaja portaali või KYLAS platvormi kaudu kättesaadavaks tegemisel või SMS või e-postiga saatmise korral päeval, mil teate saanud osapool kinnitab asjaomase teate saamist või teisel päeval pärast teate saatmist, kui saatja ei ole saanud veateadet ja on saatnud sama teate järgmisel kalendripäeval uuesti ega ole saanud sarnast veateadet. 

 1. RAHA KÄITLEMINE 
  KYLAS platvormi poolt esitatud tellimused Teenusepakkujale, mis sisaldavad raha  käitlemist, käivad kõik läbi KYLAS platvormi ja on keelatud kasutada sularaha.  

 1. LÕPPSÄTTED 
  Kui Kokkuleppe mõni tingimus on tühine, siis pooled asendavad asjaomase tingimuse  kehtiva sättega, mis väljendab asjaomase tingimuse kavatsust ja majanduslikku mõtet. 

 
Üldtingimuste jõustumise kuupäev: 25.05.2021